Taxa de poluare

In jos

Taxa de poluare

Mesaj  Av. Cuculis la data de Dum Iul 03, 2011 10:22 am

Un lucru este cert! Taxa de poluare este ILEGALA! Recuoerarea sau evitarea ei se pot cere doar in instanta!

Taxa specialã pentru autoturisme ºi autovehicule. Caracter
discriminatoriu. Libera circulaþie a mãrfurilor. Competenþa judecãtorului
naþional. Dreptul la un proces echitabil. Principiul egalitãþii armelor.
Tip: Decizie
Nr./Datã: 545 (05.09.2008)
Autor: CURTEA DE APEL BACAU
Domenii asociate:
Acte ale autoritãþilor publice2. Taxa specialã pentru autoturisme ºi autovehicule. Caracter
discriminatoriu. Libera circulaþie a mãrfurilor. Competenþa judecãtorului
naþional. Dreptul la un proces echitabil. Principiul egalitãþii armelor.

Art. 90 Tratatul Uniunii Europene
Art. 6 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului
Art. 148 Constituþia României
Art. 214¹ - 214³ Cod fiscal
Art. 205 alin. 2 Codul de procedurã fiscalã

Taxa de primã înmatriculare prevãzutã prin art. 214¹ - 214³ Cod fiscal ºi
aplicabilã autoturismelor ºi autovehiculelor comerciale second - hand la
prima înmatriculare a acestora în România constituie o mãsurã
discriminatorie a Statului Român faþã de autoturismele second - hand din
alte state comunitare în raport cu cele similare din România ºi constituie
o încãlcare a dispoziþiilor art. 90 din T.C.E. care garanteazã libera
circulaþie a mãrfurilor. Judecãtorul român are deplinã putere de a statua
cu privire la dreptul comunitar aplicabil ºi de a înlãtura legea internã
când este contrarã celei comunitare. Legiferarea cu caracter retroactiv în
timpul desfãºurãrii procedurii judiciare a unor împrejurãri ce fac
obiectul litigiului constituie o încãlcare a dreptului la un proces
echitabil.

Curtea de Apel Bacãu – Secþia comercialã, de contencios administrativ ºi
fiscal Decizia 545/05.09.2008

Prin cererea înregistratã sub nr. 278/103/2008 reclamantul N.C.M în
contradictoriu cu pârâtul Administraþia Finanþelor Publice a municipiului
Piatra Neamþ ºi Ministerul Finanþelor Publice, a solicitat obligarea
pârâþilor la plata sumei de 6286 lei reprezentând taxã specialã pentru
autoturisme ºi a dobânzii legale de la data de 17 aprilie 2007 ºi pânã la
plata sumei, precum ºi plata cheltuielilor de judecatã.
În motivarea cererii reclamanta aratã cã la 17 aprilie 2007 a cumpãrat
autoturismul marca Audi - A6 cu numãr de identificare WAUZZZB03N053380
pentru care a plãtit, cu titlu de taxã de primã înmatriculare, suma de
6286 lei cu chitanþa 3516662/17 aprilie 2007. Se susþine cã taxa a fost
introdusã prin Legea 343/2006 cu scopul de a proteja mediul ºi de a
împiedica importul de maºini second - hand ºi cã aceasta taxã este
contrarã dispoziþiilor art. 90 din Tratatul U.E. potrivit cãruia "nici un
stat nu va aplica, direct sau indirect, asupra produselor primite din alte
state membre, nici un impozit sau taxã afarã de cele percepute direct sau
indirect, pentru produsele similare de origine internã. Se aratã cã prin
aceastã taxã nu se realizeazã o discriminare vãditã între autoturismele de
pe piaþa internã ºi cele provenite din spaþiul european.
Se invocã de reclamant hotãrârea Curþii Europene de Justiþie în cauzele
C-290/2005 ºi C-333/2005 ºi se aratã cã protecþia mediului invocatã în
actul normativ nu poate fi reþinutã deoarece nu se aplicã ºi
autoturismelor aflate în circulaþie.
În drept cererea a fost întemeiatã pe dispoziþiile art. 1088 Cod Civil,
274 Cod procedurã civilã din Tratatul Uniunii Europene.
Prin întâmpinare pârâta Administraþia Finanþelor Publice a municipiului
Piatra Neamþ susþinând cã potrivit art. 1 (5) din Constituþie este
obligatorie respectarea Constituþiei ºi a legilor, admiterea cererii
reclamantei ar duce la încãlcarea acestui principiu. Se aratã cã taxa
specialã este prevãzutã în legea 571/2003 care în art. 2141 obligã
persoana fizicã la plata taxei speciale. Se mai aratã cã dispoziþia legalã
invocatã de reclamanþi nu încalcã T.U.E, taxa fiind aplicabilã tuturor
autoturismelor fãrã deosebire dacã acestea sunt produse în România sau
altã þarã din U.E. Cã ºi în situaþia în care textul de lege ar încãlca
Tratatul autoritãþilor competente le revine obligaþia potrivit art. 21 din
Legea 24/2000 de a formula propuneri legislative care sã înlãture
neconcordanþele. Se mai aratã cã restituirea sumelor de la buget se face
în condiþiile art. 117 din O.G. 92/2003.
Ministerul Finanþelor, prin Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a
invocat prin întâmpinare lipsa calitãþii sale procesuale pasive deoarece
reclamanta se aflã în administrarea fiscalã a Administraþiei Finanþelor
Publice a municipiului Piatra Neamþ.
Pe fondul cauzei se aratã cã taxa specialã este prevãzutã în legea internã
a cãrei respectare este obligatorie conform art. 1 (5) din Constituþie, cã
aceste dispoziþii legale nu au fost declarate ca fiind discriminatorii sau
neconstituþionale, cã taxa specialã nu încalcã dispoziþiile art.90 din
Tratat, iar aceastã taxã se aplicã tuturor autoturismelor la
înmatricularea acestora în România. Prin precizãrile ulterioare s-a
invocat excepþia lipsei procedurii prealabile.
Prin sentinþa 28/CF/30 mai 2008 pronunþatã în materia contenciosului
administrativ s-a admis excepþia lipsei calitãþii procesuale pasive a
Ministerului Economiei ºi Finanþelor ºi s-a respins acþiunea faþã de
acesta. S-a admis acþiunea reclamantei în parte în sensul cã a fost
obligatã pârâta A.F.P. Piatra Neamþ ºi restituie reclamantei suma de
6286,00 lei cu dobânda legalã de la data de 21 martie 2008 ºi pânã la data
plãþii. A fost obligatã pârâta ºi la plata cheltuielilor de judecatã în
cuantum de 40 lei.
Pentru a pronunþa aceastã hotãrâre instanþa de fond a reþinut urmãtoarele :
Referitor la excepþia lipsei calitãþii procesuale pasive aceasta a fost
apreciatã ca fondatã, pârâta M.E.F. nu are raporturi juridice fiscale cu
reclamanta ºi astfel nu poate fi parte în prezenta cauzã.
În ceea ce priveºte lipsa procedurii prealabile instanþa a reþinut, cã
reclamanta a solicitat restituirea sumei, cerere care întruneºte
condiþiile prevãzute de art. 7 din Legea 554/2004.
Cu privire la fond, taxa specialã de înmatriculare cunoscutã sub denumirea
de taxã de primã înmatriculare este prevãzutã de art.2141, 2142 li 2143
din Legea nr.571/2003. Cu începere de la 01.07.2008, odatã cu intrarea în
vigoare a O.U.G nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru
autovehicule prevederile art.2141, 214" ºi 214 din Codul Fiscal urmeazã a
fi abrogate. Textele de lege mai sus arãtate au fost introduse în Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal prin Legea nr.343/2006 modificatã prin
OUG nr.110/2006.
Prin aceste texte de lege a fost instituitã obligaþia de platã a
obligaþiei fiscale denumitã „taxã de primã înmatriculare" care potrivit
art.2142 alin 2 se plãteºte „cu ocazia primei înmatriculãri în România".
În cauzã au incidenþã în mod direct ºi dispoziþiile dreptului comun direct
aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene.
Astfel are incidenþã art.90 paragraful 2 din Tratatul Constituþiei al
Uniunii Europene potrivit cãrora „nici un stat membru, nu aplicã, direct
sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice
naturã, mai mari decât cele care se aplicã, direct sau indirect,
produselor naþionale similare".
Un efect indirect al taxei instituite prin art.2141- 2143 din Codul Fiscal
este regimul fiscal discriminatoriu între autovehiculele second-hand
provenite din România ºi autovehiculele second-hand provenite din alte
state membre ale Uniunii Europene. Dacã autoturismele second-hand
înmatriculate deja în România sunt exceptate potrivit art.2142 din Legea
nr.571/2003 de la plata taxei de primã înmatriculare, nu de acelaºi regim
fiscal se bucurã ºi autoturismele second-hand înmatriculate în alte state.
Indiferent de scopul declarat de legiuitorul român (în speþã Guvernul sau
Parlamentul României) atâta timp cât regimul fiscal este diferit prin
regimul fiscal impus de dreptul intern se încalcã dispoziþiile art.90
paragraful 1 din Tratat.
Deºi prevederile art.214 - 214J din Codul Fiscal nu au fost declarate nici
neconstituþionale ºi nici discriminatorii, potrivit art.148 alin 2 ºi 4
din Constituþia României, prevederile art.90 paragraful 1 din Tratatul de
Constituire a Uniunii Europene are prioritate faþã de dispoziþiile
contrare cum sunt cele ale art.214 - 214 din Codul Fiscal ºi potrivit
art.148 alin 4 autoritãþii judecãtoreºti îi revine obligaþia de a da
eficienþã normelor de drept comunitar.
Împotriva acestei hotãrâri a declarat recurs reclamanta care criticã
hotãrârea sub urmãtoarele aspecte :
- în mod greºit s-a respins excepþia lipsei procedurii prealabile deoarece
reclamanta nu a formulat contestaþie în 30 zile împotriva adresei 19742/11
februarie 2008 conform art. 205 din O.G. 92/2003;
- greºit a admis acþiunea reclamantei deoarece potrivit art. 1 al. l din
Constituþie respectarea legii este obligatorie, taxa specialã pentru
autoturisme fiind prevãzutã în Legea 571/2003, text de lege care nu a fost
declarat neconstituþional sau discriminatoriu;
- cã taxa nu încalcã dispoziþiile art. 90 din T.C.E. aceasta fiind
aplicatã tuturor autoturismelor la primã înmatriculare în România ºi în
cazul în care s-ar încãlca T.C.E. potrivit dispoziþiilor art. 21 al. 3 din
legea 24/2000 autoritãþile competente au obligaþia de a face propuneri de
modificare a actelor normative interne care nu sunt concordante cu
legislaþia comunitarã;
- instanþa de recurs trebuie sã aibã în vedere ºi dispoziþiile O.U.G.
50/2008 în vigoare la 01 iulie 2008 care prevede cã se restituie doar
diferenþa între suma achitatã de contribuabil în perioada 01.01.2007 -
30.06.2008 ºi taxa pentru valoarea stabilitã conform acestui act normativ.
Prin întâmpinare intimata Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Neamþ
solicitã menþinerea hotãrârii recurate sub aspectul modului de soluþionare
a excepþiei lipsei calitãþii procesuale pasive a M.E.F., taxa solicitatã
neputând fi restituitã conform Legii 571/2003.
Prin decizia 545/2008 Curtea de Apel Bacãu – Secþia comercialã, de
contencios administrativ ºi fiscal a respins ca nefondat recursul reþinând
cã reclamanta a cumpãrat din Germania un autoturism second - hand marca
Audi - A6, iar la data de 17 aprilie 2007 a achitat, în baza art. 214¹ -
2143 Cod fiscal, taxa de primã înmatriculare în cuantum de 6286 lei
conform chitanþei 3516662 emisã de Administraþia Finanþelor Publice a
municipiului Piatra Neamþ. În data de 29 ianuarie 2008 reclamanta a
solicitat pârâtei A.F.P. Piatra Neamþ restituirea taxei de primã
înmatriculare achitatã ºi pe care o aprecia ca fiind nelegal.
Prin art. 214¹ Cod fiscal s-a instituit o taxã specialã pentru
autoturismele ºi autovehiculele prevãzute în acest text, taxã care se
plãteºte la prima înmatriculare în România a acestora (art. 214² Cod
fiscal).
Potrivit art. 90 al. l din Tratatul Comunitãþii Europene (T.C.E), nici un
stat nu poate aplica, direct sau indirect, produsele altor state membre
impozite interne de orice naturã mai mari decât cele ce se aplicã direct
sau indirect, produselor naþionale.
Aceste dispoziþii din T.C.E au rolul de a asigura libera circulaþie a
mãrfurilor în spaþiul comunitar prin interzicerea oricãror taxe interne
discriminatorii faþã de produsele similare din alte state comunitare.
În contextul aderãrii României la Uniunea Europeanã acesteia îi revenea
obligaþia confirmãrii dispoziþiilor art. 90 din T.C.E. Cu toate acestea
taxa de primã înmatriculare prevãzutã prin art. 2141 - 2143 Cod fiscal ºi
aplicabilã autoturismelor ºi autovehiculelor comerciale second - hand la
prima înmatriculare a acestora în România constituie o mãsurã
discriminatorie a Statului Român faþã de autoturismele second - hand din
alte state comunitare în raport cu cele similare din România cãrora nu le
este impusã o astfel de taxã. În consecinþã taxa de primã înmatriculare
impusã autoturismelor ºi autovehiculelor second - hand constituie o
încãlcare a dispoziþiilor art. 90 din T.C.E.
Sub acest aspect Curtea Europeanã de Justiþie s-a pronunþat în douã cauze
- Nadasdi ºi Nemeeth (Ungaria) ºi Berezinischi (Polonia) - reþinând
incompatibilitatea taxei de primã înmatriculare instituite de Ungaria ºi
respectiv Polonia cu dispoziþiile art. 90 din T.C.E.
Reþinând caracterul discriminatoriu al taxei de primã înmatriculare
instanþa are obligaþia potrivit art. 148 din Constituþia României de a
înlãtura aplicarea acesteia iar reclamanta fiind îndreptãþitã sã obþinã
restituirea taxei perceputã de Statul Român cu încãlcarea dispoziþiilor
din T.C.E. ºi în consecinþã hotãrârea instanþei de fond este legalã ºi
temeinicã.
Este adevãrat cã potrivit art. 1 alin. 5 din Constituþia României
respectarea Constituþiei ºi a legilor este obligatorie. Tot Constituþia,
prin art. 148 (2) consacrã caracterul obligatoriu al tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene precum ºi a celorlalte reglementãri
comunitare dar ºi principiul aplicãrii prioritare a acestora faþã de
dispoziþiile contrare din legile interne. De asemenea prin art. 148 (4)
Constituþia abiliteazã autoritatea judecãtoreascã, alãturi de alte
instituþii, sã garanteze aducerea la îndeplinire a obligaþiilor rezultate
din actul aderãrii ºi din prevederile alin. 2 al art. 148.
Mai mult, Curtea de Justiþie Europeanã în cauza Simmenthal (C-106/77) a
statuat cu valoare de principiu cã judecãtorul naþional însãrcinat sã
aplice în cadrul competenþei sale, dispoziþiile dreptului comunitar, are
obligaþia de a asigura realizarea efectului deplin al acestor norme,
împotriva oricãrei dispoziþii contrare a legislaþiei naþionale, chiar
ulterioare, lãsând acestea neaplicate prin propria putere de decizie fãrã
a solicita sau aºtepta eliminarea prealabilã a acesteia pe cale
legislativã sau pe calea vreunei proceduri constituþionale.
În consecinþã judecãtorul fondului nu a încãlcat prevederile
constituþionale aºa cum susþine recurenta, ci dimpotrivã a fãcut o deplinã
aplicare a Constituþiei României în contextul în care România a devenit
stat comunitar.
Aºadar judecãtorul român are deplinã putere de a statua cu privire la
dreptul comunitar aplicabil ºi de a înlãtura legea internã când este
contrarã celei comunitare fiind fãrã relevanþã dacã aceastã lege a fost
sau nu declaratã de o altã autoritate neconstituþionalã sau
discriminatorie.
Sub aspectul criticilor privind fondul dreptului acestea sunt
neîntemeiate, curtea analizând implicit acest motiv de recurs când a
statuat asupra dreptului aplicabil situaþiei de fapt reþinutã de instanþa
de fond.
În ceea ce priveºte solicitarea recurentei ca instanþã de recurs sã facã
aplicarea dispoziþiilor O.U.G. 50/2008 aceasta este nefondatã.
Aºa cum rezultã din dosarul cauzei, cererea de chemare în judecatã a fost
formulatã la 15.02.2008 hotãrârea recuratã pronunþându-se la 30.05.2008,
în cauzã fiind aplicabile, sub aspectul dreptului materiale - normele de
drept material în vigoare la data realizãrii raportului de drept fiscal -
(17.04.2007) iar sub aspectul dreptului procesual dispoziþiile în vigoare
la data efectuãrii actelor de procedurã (art. 15 al. 2 din Constituie,
art. 725 Cod procedurã civilã).
În cursul soluþionãrii cauzei a fost emisã O.U.G. 50/2008 care conþine
dispoziþii privind instituirea unei noi taxe ºi restituirea eventualei
diferenþe dintre taxa de primã înmatriculare ºi noua taxã de poluare.
Acest act normativ a intrat în vigoare la 01.07.2008, iar în speþã acesta
este inaplicabil pentru urmãtoarele considerente:
În primul rând, la data soluþionãrii cauzei de cãtre instanþa de fond
acest act normativ nu era în vigoare ºi astfel nu se poate invoca
nelegalitatea hotãrârii pronunþate în raport de o lege care nu era în
vigoare la data pronunþãrii chiar dacã pânã la soluþionarea recursului
promovat de recurentã aceastã lege a intrat în vigoare.
În al doilea rând acest act normativ a fost emis în cursul soluþionãrii
cauzei iar dispoziþiile art. 11 din O.U.G. 50/2008 sunt de naturã sã
influenþeze soluþionarea acesteia prin limitarea restituirii taxei de
primã înmatriculare doar la eventuala diferenþa dintre taxa de poluare
prevãzutã de O.U.G. 50/2008 ºi taxa achitatã în baza dispoziþiilor în
vigoare la data efectuãrii plãþii.
Aceastã reglementare intervenitã în cursul soluþionãrii cauzei este
contrarã dispoziþiilor art. 6 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului.
Astfel Curtea Europeanã a Drepturilor Omului în cauza Stan Greek
Rofineries ºi Stratis Andreatis vs Grecia a reþinut ingerinþa puterii
legislative prin intervenþia legiuitorului într-un moment în care
procedura judiciarã în care statul era parte se afla pe rolul instanþei
ceea ce a violat dreptul la un proces echitabil punând cealaltã parte
într-o poziþie dezavantajoasã. A reþinut de asemenea Curtea cã principiul
preeminenþei dreptului ºi noþiunea de proces echitabil se opun oricãrei
ingerinþe a puterii legislative în administrarea justiþiei.
Mutatis mutandis soluþia este identicã ºi în situaþia în care puterea
executivã urmare a delegãrii legislative este abilitatã sã emitã
reglementãri cu putere de lege iar în materie fiscalã, raportul juridic de
drept fiscal se realizeazã între stat, unitãþile
administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum ºi alte persoane care
dobândesc drepturi ºi obligaþii în cadrul acestui raport (art.17 alin. 1
Cod proc. fiscalã).
În acelaºi sens s-a pronunþat C.E.D.O ºi cauza Papageorgiou vs. Grecia.
În al treilea rând, taxa la care face referire O.U.G. 50/2000 ºi a cãrei
eventualã diferenþã ar urma sã fie restituitã este nulã fiind contrarã,
aºa cum s-a reþinut, art. 90 din T.C.E. Or, este de principiu ca: "quod
nullum est nullum producit effectum". Aºadar nu poate fi reþinut ca fiind
supusã restituirii doar o parte din taxa de primã înmatriculare atât timp
cât întreaga taxã contravine dreptului comunitar.
În consecinþã ºi sub acest aspect hotãrârea instanþei de fond este legalã
ºi temeinicã.
Este întemeiatã susþinerea recurentei cã restituirea sumelor de la buget
se realizeazã în condiþiile art. 117 din C. proc. fiscalã însã aceastã
dispoziþie din lege nu a fost încãlcat de cãtre instanþa de fond care a
dispus doar restituirea sumei restituirea efectivã de cãtre pârâtã fiind
un aspect ulterior soluþionãrii fondului.
În ceea ce priveºte lipsa procedurii prealabile invocat de recurentã ºi
motivatã prin aceea cã reclamantul nu a formulat contestaþie conform
art.205 din C. proc. fiscalã împotriva adresei 19742/11.02.2008 emisã de
recurentã instanþa reþine cã reclamantul nu era þinut sã parcurgã o astfel
de procedurã deoarece adresa din speþã nu este un act administrativ fiscal
în sensul prevãzut de art. 41 ºi 211 C. proc.fiscalã.(P.V)


vezi mai jos HOTARARI CASTIGATE DE NOI atat cu recuperarea taxei de poluare cat si cu inmatricularea masinii prin evitarea platii taxei de poluare.avatar
Av. Cuculis
Av. Cuculis
Av. Cuculis

Mesaje : 108
Data de înscriere : 03/07/2011
Localizare : Romania

http://www.indrumari-juridice.eu

Sus In jos

Date de contact Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii - Specializati in recuperari.evitari taxe de poluare

Mesaj  Av. Cuculis la data de Mar Noi 15, 2011 9:26 am

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii - Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumz.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011
avatar
Av. Cuculis
Av. Cuculis
Av. Cuculis

Mesaje : 108
Data de înscriere : 03/07/2011
Localizare : Romania

http://www.indrumari-juridice.eu

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum